Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  MaxGrowShop z dnia 25.05.2018 r.

 

 

I.  Definicje:

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.maxgrowshop.pl

4.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.maxgrowshop.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MaxGrow a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7.  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

11. GIODO- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którego zadania i kompetencje określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem – https:/ www.maxgrowshop.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem https:/ www.maxgrowshop.pl prowadzony jest przez AS System.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego.

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer lub nowszą przeglądarkę internetową 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa AS System zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.maxgrowshop.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III.  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. AS System może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu

Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę AS System  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy AS System - MaxGrowShop

3.2.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy MaxGrow.

3.3.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy AS System - MaxGrowShop

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV Ochrona danych

4.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Firma AS System  właściciel sklepu – Maxgrowshop.pl z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Grażyńskiego 12. Kontakt do administratora : email: info@maxgrowshop.pl tel: +48 512 595 131

 

4.2.  Przetwarzanie danych w związku z RODO:

Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione za Twoją zgodą w związku z założeniem konta w sklepie maxgroshop.pl, zapisaniem się do newslettera, nawiązaniem współpracy poprzez wymianę ofertową lub podczas transakcji dokonywanych z firmą AS System.

Dane takie jak imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz e-mail są niezbędne, w celu wysłania zamówionego towaru.

 

4.3 . Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną - do czasu kiedy złożysz wniosek o ich usunięcie z naszej bazy

do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów sprzedaży – przez okres konieczny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz po jej zakończeniu w celach :

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

- w celach statystycznych i archiwizacyjnych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez sklep Maxgrowshop.pl. Nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji umów sprzedaży przez MaxgrowShop.pl.

 

4.4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu :

- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży, obsługi reklamacji, zwrotów , wysyłek, płatności , zakładania i zarządzania Twoim kontem, rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)

- prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w sposób, na który wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- prowadzenia działań analitycznych i statystycznych (w przypadku prawnie uzasadnionego -interesu firmy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


4.5. Masz prawo do żądania niezwłocznego sprostowania i usunięcia danych osobowych:

W każdej chwili możesz:

- mieć wgląd do treści swoich danych osobowych

- sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie danych;

- cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

Edytować swoje dane możesz we własnym profilu bądź przez kontakt z nami: AS System ul. Grażyńskiego 12 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną info@maxgrowshop.pl

 

Jeśli uznasz, że przechowywanie Twoich danych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 26 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do GIODO.

 

4.6. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione :

- firmom kurierskim, spedytorom, itp.;

- do biura księgowości/ rachunkowego (dotyczy dokumentów fakturowych podmiotów gospodarczych);

- systemom płatności oraz bankom

- pracownikom AS System

 

4.7. Bezpieczeństwo danych osobowych:

Twoje dane osobowe są chronione przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer), branżowego standardu szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiających bezpieczny transfer w Internecie.

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych do państw trzecich.

 

 

V  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.maxgrowshop.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu MaxGrow, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizacja zamówienia” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)  przedmiotu zamówienia,

b)  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)   wybranej metody płatności,

d)  wybranego sposobu dostawy,

4.5.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Realizuj zamówienie”.

4.6.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą MaxGrow umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI.  Dostawa

5.1. Dostawa Towarów na terenie Europy i Polski odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską [lub inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru]. W razie nietypowej przesyłki ustalamy koszt indywidualnie .

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragon lub fakturę VAT.

 

VII.  Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty :  

a)  przelewem na numer konta bankowego 

b)  płatnością w systemie PayPal, Bitcoin

c)   gotówka

d)   płatność kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.  Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

  

VIII.  Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres: AS System ul. Grażyńskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała  podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

AS System ul. Michała Grażyńskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

IX.  Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. AS System - MaxGrowShop jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@maxgrowshop.pl,

AS System - MaxGrowShop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do  14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. AS System - MaxGrowShop nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

X.  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. MaxGrow  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę AS System - MaxGrowShop wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego  www.maxgrowshop.pl

y9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: AS System ul. Grażyńskiego 12,  43-300 Bielsko-Biała, 

e-mail:  info@maxgrowshop.pl 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. AS System - MaxGrowShop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI.  Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą MaxGrow, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą AS System MaxGrowShop, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy  AS System - MaxGrowShop

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel